​Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken

Døgninstitution med aflastningspladser til børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse og med omfattende behov for personlig hjælp, pleje og bistand.

​Leverandør ​

Region Sjælland
Skelbakken 9
2690 Karlslunde
Tlf: 46 16 17 18

Hjemmeside: www.skelbakken.dk

E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Modtager / Målgruppe

​Skelbakken er et specialiseret døgntilbud for børn og unge i alderen 0 til 18 år, med mulighed for forlængelse til og med det 23. år.

Målgruppen er børn og unge, der på grund af multiple funktionsnedsættelser  har en betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og derfor behov for fuld støtte i alle dagligdagens funktioner.

Målgruppen er børn og unge med forskellige former for handicap, der medfører funktions-og mobilitets-nedsættelse og kommunikationsvanskeligheder.

Handicap, som opstår på baggrund af medfødt eller erhvervet hjerneskade og deraf medfølgende tillægs handicaps.
Skelbakken modtager børn og unge med konstant behov for støtte, pleje, omsorg og vedligeholdelse af færdigheder.

Endvidere er målgruppen børn og unge, der på grund af mobilitetsnedsættelsen, har behov for hjælp til forflytning.

Skelbakken fremstår med almindelige hjælpemidler såsom loftslifte, stå- og ganstativer, gå sejl, badestole samt andre nødvendige hjælpemidler, der ikke er special fremstillede.

Børnene og de unge har behov for støtte og hjælp til kommunikation, der kan kompensere for manglende verbal/nonverbal kommunikation.

Desuden modtager Skelbakken børn og unge, der har behov for aflastning.

Alle børn og unge i den skolepligtige alder, har et skoletilbud/ STU udenfor Skelbakken. Ved aflastningsophold benyttes de dagforanstaltninger, som barnet eller den unge i forvejen er tilknyttet. Børn under den skolepligtige alder, benytter normalt en specialbørnehave.

Antal pladser​

 • ​Botilbud 20 pladser
 • Døgnaflastning 8 pladser

Formål og faglig referenceramme

​Formålet er at yde støtte, pleje, hjælp og omsorg til det enkelte barn eller den enkelte unge, således at barnet eller den unge får mulighed for at bevare sine fysiske, psykiske og sociale færdigheder så længe som muligt. Dette foregår i omgivelser præget af nærvær og samvær med barnet eller den unge som udgangspunkt.

Formålet er også at støtte det enkelte barn eller den enkelte unge i at udvikle identitet, selvværd og livsglæde, ved at skabe rammerne for en værdig tilværelse, med mulighed for selvbestemmelse. Dette gøres blandt andet ved at give barnet eller den unge indflydelse på egen hverdag, give god og kærlig omsorg og tilgodese barnets eller den unges forskellige ønsker og behov.

Ligeledes er formålet at skabe hjemlige rammer og nærvær i en tryg atmosfære, hvor barnet eller den unge oplever tæt kontakt med et begrænset antal af personale.

Endvidere er formålet at skabe god kommunikation mellem barnet eller den unge og der er fokus på, at barnet eller den unge får tid og mulighed for at udtrykke sig, og der arbejdes professionelt med mange forskellige kommunikationsformer. Dette for at sikre at barnet eller den unge har mulighed for at øve indflydelse på egen dagligdag og liv. Den valgte kommunikationsform koordineres med hjem, dagtilbud og skole.

Formålet er tillige at sikre at barnet eller den unge, på trods af handicappet omfang, kan opleve at være en del af fællesskabet i og på tværs af husene, kan opleve at barnet eller den unge kan påvirke sine omgivelser og deltage i fysiske aktiviteter og fælles oplevelser.

Endvidere er det formålet at skabe en overgang fra barn til voksen, ved at tilbyde forlængelse af ophold ud over det 18. år. Dette for at skabe rammer for at den unge fortsat kan udvikle selvstændighed og identitet, i samvær med andre unge, og som en understøttelse af den unges overgang til selvstændig voksentilværelse.

Generelt

Rammerne for indsatsen vil fremgå af den visiterende kommunes handleplan §140 og §141. Denne er udgangspunktet for tilrettelæggelsen af støtten samt grundlaget for den pædagogiske handleplan, der udarbejdes i dialog mellem forældre, barn eller unge samt Skelbakken.

Ydelserne, som barnet / den unge modtager, gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter, som hverdagen består af på Skelbakken.

Børnenes og de unges kontante behov for hjælp og støtte betyder at ydelser tilrettelægges så flere børn og unges behov kan dækkes samtidig - eksempelvis når der er højtlæsning i gruppen af børn og unge og når der hjælpes og støttes til at indgå i sociale sammenhænge

I særlige situationer kan de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges som individuelt tilpasset.

Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens mange forskellige aktiviteter og handlinger. Vurderet enkeltvis giver ydelserne ikke et dækkende billede af den komplekse og nuancerede virkelighed, som hverdagen er, og som ydelserne leveres i. Ydelserne skal altså ses og vurderes samlet indenfor de rammer, som en individuelt sammensat ydelsespakke til det enkelte barn eller den enkelte unge udgør.​

Ydelse

​På Skelbakken får det enkelte barn eller den enkelte unge, hjælp, støtte og omsorg efter serviceloven. 

 • ​Skelbakkens døgntilbud til børn til udbydes efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.
 • Skelbakkens døgntilbud til unge over 18 år udbydes efter Serviceslovens §107
 • Skelbakkens aflastningstilbud udbydes efter Serviceloven § 44 jf. 84

Praktisk hjælp
Serviceydelsen omfatter hjælp til personlig hygiejne, pleje, administration af medicin, til af og påklædning m.v. og tilbud om hjælp eller støtte til praktiske opgaver, som f.eks. rengøring, tilberedning af måltider, vask af tøj/linned samt indkøb og administration af økonomi (tøj- og lommepenge). For unge over 18 år ydes alene hjælp til administration af lommepenge.

Socialpædagogisk bistand og omsorg
Udgangspunktet for denne serviceydelse er at hjælpe barnet eller den unge til, at skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsens sigte er at barnet eller den unge kan bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.

Støtten tager udgangspunkt i det enkelte barn eller den enkelte unges behov og ønsker og den pleje og omsorg der ydes, er individuelt tilrettelagt. Støtten tilrettelægges ud fra en faglig vurdering og i dialog og samarbejde mellem barnet/ den unge, myndighedsindehaveren og Skelbakken.

Skelbakken er beliggende i et parcelhuskvarter i Karlslunde, ca. 1,5 km fra Karlslunde station.

Skelbakken er opdelt så det mest muligt ligner og er et normalt bolig-og familiemiljø.

Tilbuddet er opdelt i mindre enheder: Børnehuset med 7 pladser, Mellemhuset med 7 pladser og Ungehuset med 6 pladser og et Aflastningshus med 8 pladser.

Hvert af de 4 huse er indrettet med et køkken således at det er en naturlig del af børnene og de unges hverdag, at deltage i madlavning. Der er en stor fælles opholdsstue, med spiseplads og sofagruppe. Hvert fastboende barn og ung har eget værelse.

Ved indflytning bliver værelset indrettet i samarbejde med barnets eller den unges forældre, så alle værelser er forskellige. Der er loftlifte på alle værelser og på badeværelser, og andre nødvendige hjælpemidler.

Herudover er der et fælleshus/administrationsbygning, som indeholder lokaler til lege/aktiviteter, kontorer samt lokaler til møder.
Alle huse er forbundet via glasgange.

Skelbakken modtager også børn og/eller unge i aflastning i et hus, der er specielt indrettet til formålet.
Der er plads til 8 børn og/eller unge ad gangen.
Alle børn og/eller unge bor hjemme hos forældrene.
Der er for tiden 32 børn og/eller unge, som benytter aflastningshuset.
Ved akut behov for plads kan Skelbakken kontaktes for drøftelse af eventuelle muligheder.

Målgruppen er den samme som i bo-husene.
En del af børnene og/eller de unge kommer til bo-husene via Aflastningshuset.

Der er ansat ca. 70 medarbejdere på Skelbakken. Personalegruppen består af pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter samt teknisk-administrativt personale. 

Der er tilknyttet et fast korps af vikarer.

Skelbakken er uddannelsessted for pædagogstuderende og socialrådgiverstuderende. 

I hvert hus er der ansat ca. 15 medarbejdere og der er 2-4 medarbejdere på arbejde i dag-aftentimerne, alt efter hvordan det aktuelle behov er. I hvert hus er der vågen nattevagt.

Graduering af støttebehov

​Graduering af støttebehov
Socialstyrelsen har udarbejdet en graduering af støttebehov i 6 niveauer som skal være med til at sætte rammen for den støtte der udmåles til den enkelte borger.

Hver graduering afspejler den grad af støtte og hjælp, som den enkelte borger har behov for. 1 afspejler det mindste behov for støtte og hjælp og 6 afspejler det største behov for støtte og hjælp. Da Region Sjælland varetager specialopgaver, vil det typisk være borgere med behov for støtte og hjælp indenfor niveau 4 til 6, der benytterregionens tilbud.

5. Fuld støtte- fuld verbal og /eller fysisk støtte 

àBorgerenhar brug for fuld verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp konstant

Borgere, der enten på grund af fysisk/psykisk handicap, sindslidelser, psykisk skrøbelighed mv. og/eller adfærdsproblemer, har brug forfuld støtte. Det vil sige verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i alle situationer indenfor det enkelte ydelsesområde, men hvor nogle borgere vil kunne beskæftiges alene, eller i en gruppe i kortere intervaller.

På Skelbakken vurderes det, at børnenes/de unges støtte behov ligger i niveau 5 og 6.

6. Fuld verbal og/eller fysisk støtte af mere end en medarbejder

àBorgere der kræver fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere end en medarbejder

Borgere, der på grund af fysisk/psykisk handicap, sindslidelser, psykisk skrøbelighed mv. og/eller adfærdsproblemer, kræver koncentreret verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i alle situationer indenfor flere ydelsesområder af mere end en medarbejder. Det vil sige, at ud over at medarbejderen på det konkrete område skal bruge al sin opmærksomhed og koncentration på denne ene borger, er der behov for yderligere medarbejderbistand.

Ydelsens indhold og omfang

​Herunder er oplistet 5 hovedydelsesgrupper som er underopdelt i 15 ydelsesgrupper.​

De 5 ydelsesgrupper:

 1. Støtte til almindelig daglig levevis, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder
 2. Støtte til intellektuelle og sociale færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder
 3. Støtte til adfærdsmæssige færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder
 4. Støtte til fritidsliv, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder
 5. Øvrige ydelser og servicemeddelelser

De 15 underydelsesgrupper:

 1. Praktiske færdigheder, fysisk hjælp og personlig pleje/omsorg
 2. Kost og forplejning
 3. Helbred og medicin
 4. Praktiske daglige gøremål
 5. Eksterne kontakter
 6. Administrative forpligtigelser
 7. Bolig
 8. Færdigheder i forbindelse med indflydelse på eget liv
 9. Sociale færdigheder
 10. Intellektuelle og kommunikative færdigheder
 11. Uddannelse og undervisning
 12. Beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud
 13. Følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder
 14. Fritidsaktiviteter
 15. Øvrige ydelser og servicemeddelelser​

​1: Støtte til almindelig daglig​levevis, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder

​1.1: Praktiske færdigheder, fysisk hjælp og personlig pleje/omsorg, herunder støtte til daglig fysisk færden, personlig pleje og hygiejne, toiletbesøg samt af og påklædning.

Eksempler:

 • Fuld verbal og /eller fysisk støtteog hjælp til hårvask, tandbørstning, negle-klipning, hudpleje, hygiejne, toiletbesøg, kontinens- hjælpemidler, bleskift, barbering, personlige hjælpemidler, hvor medarbejderen indstiller og sætter hjælpemidlet korrekt.
 • Fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere end 1 medarbejder til personlig pleje og hygiejne, toiletbesøg, kontinens -hjælpemidler mv. hvor en medarbejder støtter og varetager borgerens behov for tryghed, nærvær og kommunikation samt selve badehandlingen, og en anden medarbejder varetager alle praktiske gøremål.

Endvidere ved børn og unge der har spasticitet, cerebral parese og scoliose opererede, hvor medarbejderne sørger for at der ikke sker uhensigtsmæssige vrid i ryg og hofte.

Daglig pleje (4-6 gange dagligt)

Eksempler:​
Når et barn/ung skal af og påklædes, liftes barnet/den unge på badebriksen, hvor én medarbejder vender og holder barnet/den unge i en stilling, så den anden medarbejder kan trække bukserne op, strække armene ud og komme armene i ærmerne. Den ene medarbejder sørger hele tiden for at den unge ikke føler ubehag eller ligger i uhensigtsmæssige stillinger.

Eksempler:​
Når et barn/ung skal i bad eller bleskiftes, så hjælper den ene medarbejder med at lifte op på badebriksen, hvor én medarbejder vender og holder barnet/den unge i en stilling, så den anden medarbejder kan vaske på ryggen og andre steder, strække armene og ben ud i de forskellige vaske situationer. Den ene medarbejder sørger hele tiden for at den unge ikke føler ubehag eller ligger i uhensigtsmæssige stillinger.

1.2: Kost og forplejning, herunder Støtte til indkøb, valg af mad, madlavning/tilberedning og spisning. Endvidere støtte til sondekost, smagsstimulering og vedligeholdelse af mundmotorik.

Eksempler:

 • Fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp til at øse/hælde mad og drikkelse op på tallerken og i glas/kop, til udskæring af maden, få den på ske eller gaffel og til at drikke. Herunder valg af relevante spiseredskaber og service mm. Ligeledes hjælp til at installere og opsætte madmaskine.
 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere end 1 medarbejdertil alt omkring spisning, valg af madsammensætning, portionsstørrelse, sidde ved bordet, støtte til at indgå en positiv atmosfære i forbindelse med spisning mm.

​1.3: Helbred og medicin, herunder støtte til medicinering, behov for diæt, særlige plejebehov, og smertedækning. Endvidere alt omfattende sondepleje, skift, vedligeholdelse med mere. Desuden individuelle kostplaner, herunder sondekost, ketogenkost, K-vitaminplan med mere.

Eksempler:

 • Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til at indtage den ordinerede medicin korrekt, til observation, registrering og kortlægning af eventuelle bivirkninger i samarbejde med læge og psykiater. Endvidere observation og vedligeholdelse af baclofenpumpe, behandlingsforløb af scoliose patienter, epilepsi samt overvågning ved søvnapnø.
 • ​Fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere end 1 medarbejderved speciel hudpleje, sårpleje, og andre særlige helbredsmæssige situationer, f.eks. hvor en medarbejder støtter og beroliger borgeren, i forbindelse med rensning og pleje af sår, hvor den anden medarbejder praktisk varetager sårbehandling. Ligeledes ved medicingivning, hvor en medarbejder fjerner fokus og en anden medarbejder giver medicinen.

​1.4: Praktiske daglige gøremål, herunder støtte til rengøring i egen bolig, oprydning i egen bolig, vask af tøj og betjening af tekniske apparater.

Eksempler:

 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til alt omkring vask og på pladslægning af tøjet, oprydning i skabe, rengøring og oprydning i eget hjem med videre. Ligeledes fuld verbal og fysisk støtte til brug af IPod, IPad, DVD og Wii, ved at tænde og slukke for produktet, hjælpe med støtte til brugen af hovedtelefoner og diverse tekniske udfordringer.
 • ​Fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere end 1 medarbejder når der skal hjælp til at komme fra ståstativ til Walker for at kunne deltage i oprydningen og påpladslægningen, eller når der barnet eller den unge skal fra Walker til kørestol

1.5: Eksterne kontakter, herunder støtte til at deltage i dag- og fritidstilbud, indkøb, kontakt til familie, venner, kontakt til læge, tandlæge, fysioterapeut, diverse øvrige specialister, offentlige myndigheder og brug af en eventuel ledsageordning/ frivillige. Det er medarbejderen der forbereder et struktureret forløb over besøg og kontakt til eksterne samarbejdspartnere, som skal sikre at barnet eller den unge, får størst mulig medindflydelse og medinddragelse på eget liv.

Eksempler:

 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til alt omkring deltagelse i dag- og fritidstilbud, for eksempel brug af kommunikationsredskaber i forbindelse med sociale kontakter, transport frem og tilbage. Endvidere ved brug af Skype, for at holde kontakten til familie og venner
 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere en 1 medarbejderfor eksempel til besøg hos specialister herunder tandlægebesøg, fodlægebehandling med videre, hvor barnet eller den unge er meget utryg.

​1.6: Administrative forpligtigelser, herunder støtte til styring og administration af egen økonomi og til at håndtering af daglig post.

Eksempler:

 • Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til alt omkring varetagelse af egen økonomi og personlige papirer, evt. via værgemål, varetagelse af kontakt til værge, udarbejdelse af budget i forbindelse med ferierejser og indkøb.

1.7: Bolig, herunder støtte til indretning af egen bolig, vedligeholdelse og fornyelse af egen bolig eller ændring af boligsituation.

Eksempler:

 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til indretning af egen bolig, indkøb af møbler mv., stille møbler hensigtsmæssigt/handicapvenligt og hyggeligt, få plads til ting til fritidsaktiviteter, bestille håndværker til f.eks. at hænge billeder, opslagstavle og hylder op med videre, tilkobling af Tv-programmer, IT, behov for særlige foranstaltninger af sikkerhedsmæssig karakter mv.
 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp af mere en 1 medarbejderved opstilling af specialseng, som barnet eller den unge skal anvende.

​2: Støtte til intellektuelle og sociale færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder

​2.8: Færdigheder i forbindelse med indflydelse på eget liv, herunder støtte til at udvikle/fastholde og benytte individuelle kommunikationsredskaber, der giver barnet eller den unge mulighed for at udtrykke egne ønsker og behov vedrørende personlige forhold og færdigheder, for at sikre barnet eller den unge størst mulig indflydelse på eget liv. Herunder at medvirke til og indgå i, udarbejdelsen og gennemførelsen af egen individuelle plan og handleplansmøde på relevant vis.

Eksempler:

 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til alt omkring det, at have indflydelse på eget liv, anvende individuelle kommunikationsredskaber eksempelvis talemaskine, udarbejde nye billeder til kommunikation, udarbejde billeder som anvendes til forberedelse til den pædagogiske plan/handleplan sammen med barnet eller den unge med videre.
 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte af mere en 1 medarbejderf.eks. i situationer, hvor et barn eller en ung ikke bliver forstået, eller hvor barnet eller den unge oplever, ikke at kunne gøre sig forståelig og derved måske bliver misforstået og herigennem får en udad reagerende adfærd.

2.9: Sociale færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde sociale færdigheder, indgå og engagere sig i sociale sammenhænge og til at fastholde og opbygge netværk.

Eksempler:

 • Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til kunne være sammen med andre, til sammen med andre at deltage i kulturelle arrangementer, traditioner, festivaller og fritidstilbud, deltage i fester og gå på besøg hos naboen, huske familiens og medbeboeres mærkedage, deltage i fællesskaber og få venner med videre.
 • Fuldverbal og/eller fysisk støtte af mere en 1 medarbejderved hjælp til at indgå i samvær med andre der kræver at barnet eller den unge blive hjulpet ind i gruppen.

Eksempler:

 • ​Fysisk aktivitet: Når et barn/ung skal lægges på maven på en måtte/skråpude. Barnet / den unge liftes ned på gulve, 2 medarbejdere samarbejder fra hver sin side med at vende barnet/den ung om på maven og løfte beboeren op på skråpuden.
 • ​Forflytning.: Når et barn/ung skal fra seng til kørestol. Barnet / den unge vendes om på siden af en medarbejder, den anden medarbejder placerer sejlet under barnet / den unge fra den anden side af sengen. Barnet / den unge liftes med loftliften fra seng til kørestol af en medarbejder, den anden sørger for at barnet / den unge kommer i en korrekt siddestilling ned i stolen og bespænder hofteselen inden en evt. spasme.
 • ​Hjælpemidler:Når et barn/ung skal fra stol til gangstativ, Walker eller Hipp 165 (ståstativ, hvor barnet / den unge ved egen håndkraft kan kører rundt)En medarbejder placer fødderne i stativet. Efter følgende støtter man barnet / den unge i at komme op at stå i hjælpemidlet, den ene medarbejder bespænder og justerer så kroppen er i en korrekt og behagelig stilling, mens den anden holder barnet / den unge under bespændingen.

​2.10: Intellektuelle og kommunikative færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder i forbindelse med koncentrations ogindlæringsevnen, til at udvikle og fastholde evnen til at kommunikere, og til at anvende relevant kommunikation i dagligdagen. Nonverbal kommunikation og individuelle, alternative kontaktformer.

Eksempler:

 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til at anvende relevante kommunikationshjælpemidler fx talemaskine, tegn til tale, billeder, piktogrammer, Board Marker, konkreter, øjenudpegningsmaskine, IPad, Skype, SMS og eget kommunikationspas. Medarbejderen opsætter i sammenspil med barnet eller den unge dagens aktivitets program med videre.

2.11: Uddannelse og undervisning, herunder støtte til den enkeltes ønske om uddannelse og undervisning.

Eksempler:

 • ​Fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til at afdække ønsker og muligheder for individuelle undervisningsforløb, f.eks. undervisning i brugen af en eller flere kommunikationsredskaber, trafiktræning, undersøge muligheder, vise mulighederne med billeder, lyd eller via anden kommunikationsmetode, arrangere undervisning på tilbuddet til en eller flere borgere ad gangen mv.

2.12: Beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud, herunder fuldverbal og/eller fysisk støtte og hjælp til alt omkring den enkeltes aktivitetstilbud, ønske om ændring af dagtilbud, sørge for at barnet eller den unge kommer af sted til tilbuddet, hjælpe med at formidle særlige ønsker til aktivitetstilbuddets indhold eller form.

​3: Støtte til adfærdsmæssige færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder

​3.13: Følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder, herunder støtte til at udvikle og anvende personlige færdigheder i dagliglivets aktiviteter og rutiner, til at udvikle og fastholde konstruktive handlingsstrategier og bæredygtige omgangs- og kontaktformer, der kan understøtte positive sociale relationer samt støtte til at mestre dagligdagens udfordringer i forbindelse med følelsesmæssige dilemmaer.

Eksempler:

 • Fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp til atindgå og medvirke i dagens fælles aktiviteter på botilbuddet, herunder busture, spisning, se tv, aftenkaffe hvor alle børn eller de unge er sammen. Eller hvis et barn eller en ung i en gruppeaktivitet ikke ønsker at være med, forsøger medarbejderen at støtter og guide barnet eller den unge tilbage til gruppen, hvor de kan fortsætte aktiviteten.

4: Støtte til fritidsliv, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder

​4.14: Fritidsaktiviteter, herunder støtte til at opfylde ønsker og behov i fritidslivet, ved al udendørsaktivitet, til deltagelse i fritidsaktiviteter i og udenfor botilbuddet, ferieture og festivaler med videre.

Eksempler:

 • ​Fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp til for eksempel at deltage i kulturelle tilbud, festivaler og ferierejse, afdække ønsker og muligheder for fritidsaktiviteter, indgå i interessegrupper, planlægge fælles og individuelle udflugter med videre. Barnet eller den unge vil aktivt deltage i koncerter, medarbejderen hjælper med fysisk støtte.​

​5: Øvrige ydelser og service-meddelelser

Bruger/Pårørende råd:
På Skelbakken er der nedsat et forældreråd der mødes ca. 4 gange om året. Skelbakkens leder samt repræsentanter for personalet deltager i møderne. Forældrerådet skal høres, inden der træffes beslutninger om retningslinjer for det pædagogiske arbejde på institutionen og ændringer i institutionens funktion og forældrerådet står til rådighed for nye og eventuelt kommende forældre.

§ 141 handleplaner og individuelle planer

§ 141 Handleplan
Handlekommunen tilbyder barnet/ den unge en § 141 handleplan eller anden plan, som udarbejdes af barnets / den unges sagsbehandler, første gang i forbindelse med visitationen til Skelbakken.

I § 141 handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. § 141 handleplanen udarbejdes på baggrund af barnets/ den unges behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsvurdering.

Individuelle plan
Den individuelle plan udarbejdes på baggrund af § 141 handleplanen, og revurderes minimum 1 gang årligt. Den individuelle plan har til formål at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i § 141 handleplanen konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem barnet/ den unge, myndighedsindehaveren og medarbejdere om de ydelser, som barnet/ den unge modtager.

Tilsyn

​Regionsrådet har ansvaret for at føre det generelle tilsyn med egne tilbud. Det er til enhver tid kommunen, der har forpligtelsen til at føre det personrettede tilsyn.

Regionens forpligtigelse til at føre tilsyn varetages i praksis af Socialafdelingen.

Det generelle tilsyn foregår ved, at hvert tilbud får:

 • Et anmeldt tilsyn hvert andet år
 • Et uanmeldt tilsyn hvert år

Socialafdelingen har mulighed for at øge tilsynsfrekvensen efter konkret vurdering.

Det formaliserede tilsyn udføres ud fra en tilsynsguide for at sikre en grundlæggende ensartet behandling af tilbuddene.

Tilsynsrapporten er tilgængelig for offentligheden på: www.regionsjaelland.dk.

I 2014 overgår tilsynet til Det nye Socialtilsyn.​

Kvalitet

​Kvalitetsarbejdet søger indsigt i indhold af tilbud og den måde opgaverne løses på, ved at stille krav til tilbuddene om, hvordan de løser de opgaver, der er opsat standarder for.

Kvalitetsarbejdet omfatter 3 typer aktiviteter:

 1. Der gennemføres årligt audit, ud fra et fastlagt koncept, med medarbejdere, der er uddannet i metoden.
 2. Der gennemføres eksterne evaluering hvert 3. år
 3. Der gennemføres bruger og pårørendeundersøgelser hvert 2. til 3. år.

For flere oplysninger om kvalitetsarbejdet: www.socialkvalitetsmodel.dk​.

​Takst

​Revision af ydelsesbeskrivelse
​Ydelsesbeskrivelsen revideres, som minimum ved hver ny regionråds periode eller efter behov.