Hvilke værdier vi tilbyder vores personale, beboer og deres forældre​

Værdier for personalets interne samarbejde

God kommunikation

​Med god kommunikation mener vi at:​

 • der er en god formidling og et højt informationsniveau generelt fra ledelse til medarbejdere
 • der er god formidling og højt informationsniveau om dagligdagen internt i husene og husene imellem
 • vi informerer hinanden ved at bruge journalsystemet Sensum One
 • vi er lydhøre, åbne og ærlige over for hinanden

Respekt og loyalitet

Med respekt og loyalitet mener vi at:

 • vi anerkender hinandens arbejdsfunktioner (nat-, pædagogisk og teknisk arbejde)
 • vi anerkender hinandens styrker og svag­heder
 • vi overholder og accepterer fælles beslutninger

Tryghed og tillid

Med tryghed og tillid mener vi at:

 • vi bakker hinanden op i vanskelige situationer
 • vi drager omsorg for og hjælper hinanden
 • vi har et miljø, hvor vi tør sige vores mening og der er plads til at fejle
 • vores kriseberedskab fungerer efter hensigten

Høj faglighed

Med høj faglighed mener vi at:

 • vi bruger hinandens faglighed og ressourcer, fx ved at vi deler vores faglige viden med hinanden
 • vi udvikler os fagligt ved deltagelse i kurser, uddannelse, pædagogiske dage og læsning af faglitteratur

Godt arbejdsmiljø

Med godt arbejdsmiljø mener vi at:

 • vi er glade for at komme på arbejde
 • der er en glad og positiv stemning
 • der er gode fysiske rammer med nødvendige hjælpemidler
 • vi har opbakning fra ledelsen
 • der følges op på beslutninger og tiltag

Værdier for samarbejdet med forældrene

God kommunikation og information

Med god kommunikation og information mener vi at:​

 • vi og forældrene giver hinanden klare udmeldinger om dagligdagen i et tydeligt sprog
 • vi og forældrene informerer hinanden ved brug af forskellige kommunikationsformer (tale, telefon, brev, billeder, nyhedsbreve, mail og møder)
 • vi fortæller forældrene om hverdagen - både om det enkelte barn/un­ge og om generelle forhold på Skelbakken

Gensidig respekt

Med gensidig respekt mener vi at:

 • vi har respekt og forståelse for forældrerollen
 • forældrene har respekt for vores arbejde med børnene/de unge
 • der er åbenhed, fortrolighed og ærlighed i samarbejdet mellem for­ældrene og os

​Faglig tilgang

​​Tilbuddet tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger.

De primære faglige tilgange, der anvendes i arbejdet er:

 • Anerkendende tilgang: En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelseog værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.
 • Kommunikationspædagogisk tilgang: En kommunikationspædagogisk tilgang er en fagligtilgang, der har fokus på at anvende alle tilgængelige kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte. Formålet er at den enkelte forstår og bliver forstået.
 • Neuropædagogisk tilgang: En neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus påhjernens funktion. Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke siderinden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.
 • Relationspædagogisk tilgang: En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der harfokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.
 • Ressourceorienteret tilgang: En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokuspå den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.
 • Sanseorienteret tilgang: En sanseorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på atstimulere en eller flere sanser. Formålet er at fremme en persons funktionsevne.

Forældreindflydelse

Med forældreindflydelse mener vi at:

 • vi inddrager forældrene i deres barns fysi­ske og psy­kiske liv
 • vi inddrager forældrene i arbejdet med hand­leplanerne
 • vi har tydeliggjort, hvornår forældrene inddrages og i hvad
 • vi og forældrene støtter hinanden i samarbejdet

Tryghed

Med tryghed mener vi at:

 • forældrene føler sig velkomne på Skelbakken
 • vi er troværdige ved at vi handler på henvendelser fra forældrene
 • vi og for­ældrene forsøger at få kend­skab til hinanden

Værdier for indsatsen over for børnene/de unge

God og kærlig omsorg

Med god og kærlig omsorg mener vi at:

 • vi læser og forstår bar­net/den unge
 • vi tilgodeser barnets/den unges behov og ønsker
 • vi giver individuel pleje
 • vi tager hensyn til barnets/den unges udviklingstrin og alder

Indflydelse

Med indflydelse mener vi at:

 • vi giver barnet/den unge mulighed for at vælge
 • vi giver barnet/den unge mulighed for at påvirke egen dagligdag

God kommunikation

 • vi taler med barnet/den unge
 • vi giver tid og mulighed for at barnet/den unge kan udtrykke sig
 • vi arbejder med forskellige kommunikationsformer til barnet/den unge
 • vi er opmærksomme på vores egen kommunikation og kropssprog i forhold til bar­net/den unge

Tryghed

Med tryghed mener vi at:

 • vi skaber forudsigelighed og overskuelighed for barnet/den unge
 • vi skaber hjemlige rammer og nærvær
 • børnene/de unge oplever tæt kontakt

Positiv udvikling

Med positiv udvikling mener vi at:

 • vi arbejder ud fra handleplaner for den enkelte
 • vi giver barnet/den unge mulighed for fysiske aktiviteter og oplevelser
 • vi skaber rammer som kan udvikle barnets/den unges kompetencer
 • vi udvikler barnets/den unges selvstændighed ved at give valgmuligheder
 • vi laver aktiviteter på tværs af husene